>> مذهبی >> مقالات دینی واخلاقی >> اسامی قرآن در قرآن و احادیث نبوی

اسامی قرآن در قرآن و احادیث نبوی

اسامی قرآن در قرآن و احادیث نبوی


نام های قرآن در قرآن قصص الحق: «بی گمان، این همان قصه راست است» (آل عمران: 62). قصه های راست، اوست و حکایت ها درست در اوست. قَسَم: «و اگر بدانید آن سوگندی بزرگ است» (واقعه، 76). حق سبحانه، او را سوگند خواند. قَیّم: «(کتابی) درست و راست» (کهف، 17) و معنی او، راست و درستکار باشد. کلام: «تا این که سخن خدا را بشنود». (توبه، 6) کوثر: به قول بعضی «ما خیر کثیر را به تو عطا کردیم» (کوثر، 1) قرآن را به جهت بسیاری احکام و اخبار و قصص و آثار که در او مندرج است کوثر می خواند.

کریم: «بی گمان این قرآنی بزرگوار است» (واقعه، 77). کرمِ قرآن به نسبت قاری و سامع، نهایت پذیر نیست. مثانی: «خدا بهترین سخنی را فرو فرستاد کتابی است که... دو دو (مکرر) است» (زمر، 23).

و آن، به معنی دوباره باشد و به جهت تکرار قصص، آن را مثانی فرمود و نیز گفته اند که قرآن را بدان واسطه مثانی نام نهاد که آیاتش بر مزدوجات، مشتمل است، چون امر و نهی، وعد و وعید، بیم و امید، ثواب و عقاب، عدل و فضل، فرض و نفل، تکلیف و تشریف و علم و عمل، بهشت و دوزخ و مؤمن و کافر و... . موعظه: «به یقین شما را از پروردگارتان موعظتی آمد» (یونس، 57) و قرآن موعظه ای است نافع (سودمند) و نصیحتی جمیع منافع را جامع؛ گوینده، ربّ العالمین؛ و رساننده، جبرئیل امین؛ و ادا کننده، سیّدالمرسلین؛ و خبر دهنده، علمای دین و ارباب کشف یقین؛ سخت دل کسی که بدین وعظ، پندپذیر نگردد و بدبخت کسی که از این پند، بهره ور نشود. مُفَصّل: «به سوی شما، کتاب را به تفصیل فرو فرستاد» (انعام، 114).

معنی مفصّل، تفصیل یافته باشد؛ یعنی امر و نهی و حلال و حرام او از یکدیگر ممتاز است و هر یک از احکامش جداگانه در مرتبه استقلال و امتیاز. مکنون: «در کتابی نگاه داشته شده (که لوح محفوظ است)» (واقعه، 78)؛ یعنی پوشیده، و خدای او را مستور داشته و محفوظ ساخته از آن که باطل بر وی مُتَطرّق تواند شد و گفته اند حقیقت وی مخفی است از نظر اغیار، چون دُرّ که در جوف (درون) صدف پوشیده باشد از لوث و غبار. منادی: «به راستی ما منادی ای شنیدیم که برای ایمان ندا می کرد» (آل عمران، 193).

بهترین خواننده به طریق حق، قرآن است، طوبی مر هوشمندی را که به گوش جان ندای او بشنود و به سمع قبول، طاعت دعوت او را اصغا نماید. مُهَیمَن: یعنی گواهِ راست، «و این کتاب... تصدیق کننده است آنچه را از کتاب ها (ی آسمانی) که پیش از او بوده و مسلط و مراقب و حافظ و گواه بر آنهاست» (مائده، 5). قرآن گواه کتاب های گذشته است. مُصَدّق: یعنی باور دارنده، «(قرآنی که) تصدیق کننده کتاب های (آسمانی) پیش از اوست» (بقره، 97). کتب (آسمانی) گذشته را تصدیق کند و به راستی آن حکم فرماید. مجید: «و آن قرآنی گرامی است» (بروج، 21) و معنی او، بزرگوار بود. مبین: «قرآن آشکار» (یس، 69) و «کتاب آشکار» (قصص، 2) مبین، یعنی آشکار و آشکار کننده به قرآن، روشن و هویدا به خود است و روشن کننده اسرار ازل و ابد است. مبارک: «و این کتابی است مبارک که آن را فرو فرستادیم» (انعام، 92). برکت او را غایت و میمنت او را نهایت نیست. متشابه: «کتابی است که متشابه است» (زمر، 23) متشابه، مانند را گویند؛ یعنی آیات قرآن در حُسن عبارت و محض بلاغت، یا در وجوه اعجاز و طرق حکمت، متشابه یکدیگرند. نجوم: «و به جایگاه های ستارگان سوگند یاد می کنم» (واقعه، 75). نجوم، جمع نجم است و او مقداری باشد از چیزی و مراد بعضی از قرآن است که به هر وقت نازل شده. نعمت: «و اما نعمت پروردگار خویش را بر زبان آور (و یاد کن)» (ضحی، 12). کتاب کریمِ اوست که اعظم نعمت های عمیمِ اوست. نور: «و از نوری که با او فرستاده شد پیروی کردند» (اعراف، 157).

روشنی جان و دل به لَمَعات انوار اسرار اوست، و روشنایی خانه آب و گل به پرتو آفتاب اخبار و آثار او. نَبَأ: «بگو که آن، خبری است بزرگ» (ص، 67). قرآن خبری بزرگ است. هر بی خبری به سرحد معرفت او پی نبرد بلکه هیچ باخبری نیز از کُنه حقیقت وی خبر نیابد. ;راز تو بر بی خبران بسته در ;باخبران نیز ز تو بی خبر وحی: «جز این نیست که من شما را به وحی (و فرمان آسمانی می ترسانم)». (انبیاء، 45)

هُدی: «راهنمای پرهیزکاران است» (بقره، 2)؛ یعنی راه نماینده سالکان به سر منزل مراد، و رهاننده سرگشتگان از بیابان ضلال و عِناد. ;گمشدگانیم در این تنگنای ;ره تو نمایی که تویی رهنمای تصدیق: «(و این قرآن) تصدیق چیزی است (از کتب پیشین) که میان دو دست اوست» (یونس، 10) به معنی مصدق است. صُحُفٌ مُطَهَّره: «پیامبری از (جانب خدا) که صحیفه های پاک را (بر ایشان) می خواند» (بینه، 2) صحیفه های پاک از نقوش باطل و صورت های بی حاصل. حجّت بالغه: «بگو حجت بالغه از آنِ خداست» (انعام، 149). قرآن در بیان حلال و حرام، حجّتی است کافی و بر صحّت وحدانیّت احد و رسالت احمد صلی الله علیه و آله برهانی وافی. قول: «پس بندگان مرا بشارت ده، آنان که سخن را می شنوند» (زمر، 17 و 18)؛ یعنی گفته شده، گفتاری مقرون به راستی، و مقدّس از کجی و کاستی. ;قولی است ز نقش هر خلل پاک ;ارباب عمل از او طربناک نام های قرآن در احادیث نبوی افضل: قرآن فاضل ترین همه چیزهاست فرود (به غیر از) خدای تعالی. جوامع الکلم: قرآن را جوامع گفت به جهت آنکه جامع است؛ جمیع آنها را که خلق بدان محتاجند. شافع: یعنی درخواست کننده قاری. ماحِل: یعنی سعی نماینده در خصوص مخالف خود. مُشَفَّع: یعنی شفاعت داده درباره هر که خواهد . مصدَّق: یعنی باور داشته شده در هر چه گوید. متین: قرآن، دست آویزی استوار که انفصام و انقطاع بدو راه نیابد. مأدبه: (قرآن کتابی است) که مهمانی خدا و مهمانی خیرالامم است. عِصمه: به معنی عاصم است؛ یعنی نگاه دارنده از بلاها. مِنجاة: محل نجات باشد؛ یعنی هر که پناه به قرآن بَرَد، از آفت ها نجات یابَد، و به جای منجاة، لفظ نجات نیز وارد است و در نهایت، هر دو یکی است.

ثقل: به راستی که من دو چیز گرانبها در میان شما به جای می گذارم. ثقل آن را گویند که او را قدری باشد و گران باشد به قیمت نه به وزن. (و قرآن، ثقل باشد). سبب: و آن رَسَن باشد.«و این قرآن سبب و ریسمانی است که یک طرف آن در دست خدای عزوجل است و سوی دیگرش در دستان بندگان» و معنی این راجع است به همان معنی که در «حبل» گفته شد. ;قرآن سبب خلاصی ماست ;زیبا سبب است گفتمت راست معنی ظاهرِ هر اسم، رحم ذکر یافت، اما در هر یکی، اشارت ها مندرج است که جز اهل آن، بدان نرسند. آنها که قدم همت از منزل صورت بیرون ننهاده اند نظر ایشان جز بر نام نباشد و جمعی که به بال اقبال، در فضای هوای معنی پرواز نموده اند، از آینه اسم جمالِ مسمّی بر ایشان ظاهر گردد. ;اسم دیدی رو مسمّی را بجوی ;مَهْ به بالا دان نه اندر آب جوی ;درگذر از صورت و از نام خیز ;وز لقب وز نام در معنی گریز ;ور ز نام و حرف خواهی بگذری ;پاک کن خود را ز خود هین یکسری

منبع : پایگاه حوزه مجله:گنجینه- شماره 50

نویسنده : ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری ،

تعداد بازدید از این مطلب: 755


آخرین مطالب مشابه

اسماء

دراين كه اسماء چيست و چه بوده و منطبق برچه حقايقى است ميان مفسران و سالكان راه معرفت، و اهل حقيقت مسائلى مطرح است كه به برخى ...


جزئیات و گالری تصاویر
 دنیای ایرانیان
مطالب برگزیده
* طرز تهیه جواهر پلو * چرا هنگام پختن غذا در دیگ‌ های مسی بزرگ کفگیر را همیشه داخل آن می‌ گذارند؟ * آیا شرایط جوی می تواند بر بدن تاثیر بگذارد؟ * لطیفه های خنده دار لاین و وایبر (1) * 15 روش شگفت انگیز جو برای مراقبت از پوست، مو * طرز تهیه مربای توت فرنگی * طرز تهیه بستنی میوه با روکش شکلاتی * روش پخت دلمه قارچ با مرغ * طرز تهیه ی باقلوا * 6 دلیل خوب برای خوردن بیشتر پرتقال * طرز تهیه شیرینی مشهدی * سخا چيست؟ * کوچکترین هواپیمای بدون سرنشین + عکس * اصول مراقبت از پوست بعد از دهه 40 * طنز مثلا الکی... * به دنیای مجازی معتاد شده اید؟ * آشنایی با خواص درمانی زرشک * خواص گلابی * اس ام اس خنده دار(1) * طرز تهیه حلوای کدو حلوایی * گروه خونی و شخصیت افراد * رولت ژله رنگین کمان * اینترنت مارکتینگ * عمارت مسعودیه * بزرگترین بستنی جهان * ترفند مفید در یاهو مسنجر : چگونه افراد مزاحم را ایگنور کنیم ؟ * راهکارهایی برای جلو گیری از لوس شدن کودک * طرز تهیه سالاد مرغ و گوجه فرنگی * 10 خاصیت چای بابونه * قارچ و سلامت استخوانها * لیموناد زنجبیلی * بدشانس‌ترین فوتبالیست‌های جهان * اس ام اس و پیامک عاشقانه * پیری زود رس با خوردن این مواد * نکاتی برای جوان ماندن پوست * نکاتی درباره سلامت مردان * لیموناد نعنایی * رونمایی ناسا از روبات میمون نما * طراحی و ساخت کیت تشخیص زود هنگام سرطان * عمل و ريشه آن‏ * منشا بوی بد دهان چیست؟ * مواد اولیه بستنی چیست و چگونه مخلوط بستنی را تهیه میکنند * یک تقویت کننده عالی برای ابروهای تان درست کنید * جملات عاشقانه زیبا * آنچه در باره آدامس باید بدانید * مش یا روشن کردن موی سر در منزل * کاخ سعد آباد - تهران * طرز تهیه نان پنجره ای * اعمال شب و روز ماه رمضان * ترافل خرما * نکاتی که به کودکان برای ایمنی بیشتر باید یاد داد * پیام های بهداشتی برای پیشگیری از آنفلوانزا * تاثیر بعضی از خوراکی ها بر بیماریها * خواص گردو * طرز تهیه کوکوی بادمجان * اس ام اس خنده دار(3) * نشانه‌های فساد ماست چیست؟ * چرا چربی های دور شکم شما آب نمی شوند؟ * راههای شخصیت شناسی نامزد * 7 عادتی که روی پوست خط می اندازند * فواید زنجبیل برای سلامت * بستنی کاردکی و ماشمالو * بهترین ماسک برای پوست های چرب و جوش دار * کشف شب‌پره‌­ای 100 میلیون ساله * پسر ۷ ساله‌ای که اندازه گوگل می‌داند! * آسم و ۷ قانون غذایی * فضیلت و اعمال ماه رجب * مکمل‌های ورزشی عامل سرطان در مردان است * چطور از زخم محل جراحی مراقبت کنیم؟ * خواص بلوبری